Academia Studentica

Bands - Rubans - Linten - Bandy

English

Member’s band, Vader Canard, Belgium, Leuven, ca. 2017 (?).

 

Coll.: S-Witch

 

Vader Canard was founded in October 1996 by Karen Bléreau.

 

Its colours are Green-Light blue-Green. They are a female student club from bar «Den Boule» (Augustijnenstraat 2, 3000 Leuven) and a member of the «MSK – Meisjesseniorenkonvent»

 

More info:

www.fb.com/vadercanard1996/
vadercanard@hotmail.com

Français

Band de membre, Vader Canard, Belgique, Louvain, ca. 2017 ( ?).

 

Coll. : S-Witch

 

Vader Canard a été fondé en octobre 1996 par Karen Bléreau.

 

Ses couleurs sont le Vert-Bleu clair-Vert.C’est un club d’étudiantes du bar «Den Boule» (Augustijnenstraat 2, 3000 Leuven) et un membre du «MSK – Meisjesseniorenkonvent».

 

Plus d’infos :

www.fb.com/vadercanard1996/
vadercanard@hotmail.com

Nederlands

Ledenlint, Vader Canard, België, Leuven, ca. 2017 (?).

 

Coll.: S-Witch

 

Vader Canard werd in oktober 1996 opgericht door Karen Bléreau.

 

Hun kleuren zijn Groen-Licht blauw-Groen. Ze zijn een vrouwelijke studentenclub uit bar «Den Boule» (Augustijnenstraat 2, 3000 Leuven) en lid van het «MSK – Meisjesseniorenkonvent».

 

Meer info:

www.fb.com/vadercanard1996/
vadercanard@hotmail.com