Academia Studentica

Zipfels - Zipfle/Szatynelki

English

Weinzipfel with Scheffelknote and two Schieber, Corps Rhenania Heidelberg, Germany, Heidelberg, 1967.

 

Coll.: Cap’n

 

Traditionally, Zipfels with a Scheffelknote could only be exchanged on the «Scheffelterrasse» of Heidelberg castle during the Schlosskommers. These terraces were named after a bronze statue of the poet Josef Viktor von Scheffel, which stood here from 1891 to 1942. In 1942, the statue was melted down. It was not until 26 June 1976 that a new Scheffel memorial stone was unveiled. This stone is more modest than the earlier memorial and features a medallion with Scheffel’s portrait, which was taken as a cast from the Scheffel grave in Karlsruhe.

 

This Zipfel belonged to Herbert Hasenzahl who was a member of Corps Rhenania Heidelberg. However, the Zirkel is of Corps Starkenburgia Gießen. This was because Dr. K. Wolf-Zimper, who exchanged this Zipfel with Hasenzahl, was originally a member of Starkenburgia, and became a member of Rhenania after both of his sons became active there in the 1960’s. Hasenzahl was a so-called Consemester of one of Wolf-Zimper’s sons.

 

Corps Starkenburgia Gießen was founded on 26 August 1826 as a daughter corps of Corps Hassia. After a ban by the university in 1828, a new formation took place in 1833. They are a “Pflichtschlagend” corps which is a member of the“Kösener Senioren-Convents-Verband” (KSCV).

 

Their colours crimson-white-gold with golden percussion, and the Fuchsen wear a crimson-white band with golden percussion. Its members wear a crimson red cap. Their motto is “Treue und Bruderliebe!”

 

More info:

https://www.facebook.com/Starkenburgia/
https://corps-starkenburgia.de/
cc@corps-starkenburgia.de
Wilhelmstraße 38, 35392 Gießen, Germany

 

Rhenania Heidelberg was founded in its current form on 15 January 1849. Its oldest roots can be traced back until 23 July 1802. Their heraldic motto is «Gladius ultor noster!», and their general motto «Virtuti semper corona!».

 

The name Rhenania stands for «area of the Rhine», where most of the founding members came from. Their colours are Dark Blue-White-Red with Gold percussion, which also refers to their native region. They wear dark blue caps with a White-Red edge and white trimming. Novices don’t wear a band, only the cap, except with a Blue-White-Blue edge.

 

It is a “pflichtschlagend’ corps, which means that its members are required to participate in organized duels with members of other associations. They accept both current and former students of the Ruprecht Karls University in Heidelberg. Members are commonly referred to as “Rhenane”.

 

Corps Rhenania is a member of the “Kösener Senioren-Convents-Verband” (KSCV), which is the oldest association of German, Austrian and Swiss student associations. Around 105 associations are a member, all of which are based upon the principle of tolerance.

 

More info:

www.rhenania-heidelberg.de
mail@rhenania-heidelberg.de
Hauptstraße 231, 69117 Heidelberg, Germany

Français

Weinzipfel avec billet Scheffel et deux Schieber, Corps Rhenania Heidelberg, Allemagne, Heidelberg, 1967.

 

Coll. : Cap’n

 

Traditionnellement, les Zipfels avec un “Scheffelknote” ne pouvaient être échangés que sur la ” Scheffelterrasse ” du château de Heidelberg pendant les Schlosskommers. Ces terrasses doivent leur nom à une statue en bronze du poète Josef Viktor von Scheffel, qui s’y trouvait de 1891 à 1942. En 1942, la statue a été fondue. Ce n’est que le 26 juin 1976 qu’une nouvelle pierre commémorative de Scheffel a été inaugurée. Cette pierre est plus modeste que l’ancienne et comporte un médaillon avec le portrait de Scheffel, qui provient d’un moulage de la tombe de Scheffel à Karlsruhe.

 

Cette Zipfel appartenait à Herbert Hasenzahl qui était membre du Corps Rhenania Heidelberg. Cependant, le Zirkel est du Corps Starkenburgia Gießen. En effet, le Dr. K. Wolf-Zimper, qui a échangé cette Zipfel avec Hasenzahl, était à l’origine membre de Starkenburgia, et est devenu membre de Rhenania après que ses deux fils y soient devenus actifs dans les années 1960. Hasenzahl était un soi-disant conseiller d’un des fils de Wolf-Zimper.

 

Le Corps Starkenburgia Gießen a été fondé le 26 août 1826 en tant que corps fille du Corps Hassia. Après une interdiction par l’université en 1828, une nouvelle formation a eu lieu en 1833. C’est un corps “Pflichtschlagend” qui est membre du “Kösener Senioren-Convents-Verband” (KSCV).

 

Leurs couleurs sont pourpre-blanc-or avec des percussions dorées, et les Fuchsen portent une bande pourpre-blanche avec des percussions dorées. Ses membres portent une casquette rouge cramoisi. Leur devise est “Treue und Bruderliebe !”

 

Plus d’informations :

https://www.facebook.com/Starkenburgia/
https://corps-starkenburgia.de/
cc@corps-starkenburgia.de
Wilhelmstraße 38, 35392 Gießen, Allemagne

 

La Rhenania Heidelberg a été fondée sous sa forme actuelle le 15 janvier 1849. Ses racines les plus anciennes peuvent être retracées jusqu’au 23 juillet 1802. Sa devise héraldique est “Gladius ultor noster !”, et sa devise générale “Virtuti semper corona !”.

 

Le nom Rhenania signifie “région du Rhin”, d’où provenaient la plupart des membres fondateurs. Leurs couleurs sont bleu foncé-blanc-rouge avec des percussions dorées, ce qui fait également référence à leur région natale. Ils portent des casquettes bleu foncé avec un bord blanc-rouge et des garnitures blanches. Les novices ne portent pas de bande, seulement la casquette, mais avec un bord bleu-blanc-rouge.

 

C’est un corps “pflichtschlagend”, ce qui signifie que ses membres sont tenus de participer à des duels organisés avec des membres d’autres associations. Ils acceptent les étudiants actuels et anciens de l’Université Ruprecht Karls de Heidelberg. Les membres sont communément appelés “Rhenane”.

 

Le Corps Rhenania est membre du “Kösener Senioren-Convents-Verband” (KSCV), qui est la plus ancienne association d’associations d’étudiants allemandes, autrichiennes et suisses. Environ 105 associations en sont membres, toutes basées sur le principe de la tolérance.

 

Plus d’informations :

www.rhenania-heidelberg.de
mail@rhenania-heidelberg.de
Hauptstraße 231, 69117 Heidelberg, Allemagne

Nederlands

Weinzipfel met Scheffelknote en twee Schieber, Corps Rhenania Heidelberg, Duitsland, Heidelberg, 1967.

 

Coll.: Cap’n

 

Traditioneel konden Zipfels met een Scheffelknote alleen op de “Scheffelterrasse” van kasteel Heidelberg tijdens de Schlosskommers omgewisseld worden. Deze terrassen zijn genoemd naar een bronzen standbeeld van de dichter Josef Viktor von Scheffel, dat hier van 1891 tot 1942 stond. In 1942 werd het standbeeld omgesmolten. Pas op 26 juni 1976 werd een nieuwe Scheffel-herdenkingssteen onthuld. Deze steen is soberder dan het eerdere gedenkteken en voorzien van een medaillon met het portret van Scheffel, dat als afgietsel van het Scheffelgraf in Karlsruhe is genomen.

 

Deze Zipfel behoorde toe aan Herbert Hasenzahl die lid was van het Corps Rhenania Heidelberg. De Zirkel is echter van het Korps Starkenburgia Gießen. Dit kwam door het feit dat Dr. K. Wolf-Zimper, die deze Zipfel met Hasenzahl uitwisselde, oorspronkelijk lid was van Starkenburgia, en lid werd van Rhenania nadat zijn beide zonen daar in de jaren zestig actief werden. Hasenzahl was een zgn. Consemester van een van de zonen van Wolf-Zimper.

 

Corps Starkenburgia Gießen werd op 26 augustus 1826 opgericht als dochterkorps van Corps Hassia. Na een verbod door de universiteit in 1828 vond in 1833 een nieuwe formatie plaats. Het is een “Pflichtschlagend” korps dat lid is van het “Kösener Senioren-Convents-Verband” (KSCV).

 

Hun kleuren zijn rood-wit-goud met gouden percussie, en de Fuchsen dragen een rood-witte band met gouden percussie. De leden dragen een rode pet. Hun motto is “Treue und Bruderliebe!”

 

Meer info:

https://www.facebook.com/Starkenburgia/
https://corps-starkenburgia.de/
cc@corps-starkenburgia.de
Wilhelmstraße 38, 35392 Gießen, Duitsland

 

Rhenania Heidelberg werd in zijn huidige vorm op 15 januari 1849 opgericht. Haar oudste wortels gaan terug tot 23 juli 1802. De wapenspreuk luidt “Gladius ultor noster!” en de algemene wapenspreuk “Virtuti semper corona!”.

 

De naam Rhenania staat voor “gebied van de Rijn”, waar de meeste van de stichtende leden vandaan kwamen. Hun kleuren zijn Donkerblauw-Wit-Rood met gouden percussie, wat ook verwijst naar hun geboortestreek. Ze dragen donkerblauwe petten met een wit-rode rand en witte versiering. Nieuwelingen dragen geen band, alleen de pet, maar met een Blauw-Wit-Blauwe rand.

 

Het is een “pflichtschlagend” korps, wat betekent dat de leden verplicht zijn deel te nemen aan georganiseerde duels met leden van andere verenigingen. Zij aanvaarden zowel huidige als vroegere studenten van de Ruprecht Karls Universiteit in Heidelberg. De leden worden gewoonlijk “Rhenane” genoemd.

 

Corps Rhenania is lid van het “Kösener Senioren-Convents-Verband” (KSCV), de oudste vereniging van Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse studentenverenigingen. Ongeveer 105 verenigingen zijn lid, die allemaal het principe van tolerantie als grondslag hebben.

 

Meer info:

www.rhenania-heidelberg.de
mail@rhenania-heidelberg.de

Hauptstraße 231, 69117 Heidelberg, Duitsland